Với người mua thực hiện dự án mà yêu cầu chạy trên môi trường web và app …, để đồng bộ hóa dữ liệu thì chúng ta sẽ cần Gây dựng Api tặng dự án của mình. nội dung bài viết này mình sẽ có các hướng dẫn toàn bộ người Thiết kế API đúng đắn RESTful với framework Laravel version 5.7, vì dùng framework Laravel cần phải hầu hết người cần phải nhận định cơ bản về laravel trước khi đọc nội dung bài viết.

Laravel api

Api laravel

RESTful hoạt động dựa trên http với vận hành request từ xa đến server để làm lấy, thêm,xóa , sửa dữ liệu. Với Restful, dạng dữ liệu trao đổi giữa client/server là JSON hoặc XML, nhưng JSON thường được dùng hơn. Để triển khai Restful API trong Laravel, bạn tốt nhất nên dùng một công cụ seo để chạy thử, đó là Postman. Khi request đến một API server, Bạn sẽ nhận được status code trả về, giá trị của status đưa cho biết kết quả của request. Sau đây là một số giá trị status thường xuyên gặp:

 • 200 OK – biến thành công, chuyên dụng cho các phương thức GET, PUT, PATCH, DELETE.
 • 201 Created – Trả về khi resouce được tạo thành công.204 No nội dung – Trả về khi resource xoá biến thành công. 304 Not Modified – Client khả năng cao dùng dữ liệu cache.
 • 400 Bad Request – Request không hợp lệ
 • 401 Unauthorized – Request cần phải sở hữu auth.
 • 403 Forbidden – bị từ chối không đưa cho phép.
 • 404 Not Found – Không search thấy resource từ URI
 • 405 Method Not Allowed – Phương thức bị cấm với user bây giờ.
 • 429 Too Many Requests – Request bị từ chối do bị giới hạn

Sau đây là những việc bạn tốt nhất nên thực hiện khi muốn triển khai Restful API trong Laravel cho mục đích quản trị dữ liệu từ xa:

 • Tạo table để chứa data tặng Xây dựng web nếu chưa tạo (Product)
 • Tạo model (Product) và khai báo các field trong model
 • Tạo Eloquent resource để transform dữ liệu
 • Tạo Controller resource chứa các action CRUD resource
 • Tạo các route api dẫn vào các action trong controller
 • Viết lập trình tặng tính năng thêm resource và thử nghiệm
 • Viết code đưa cho chức năng sửa resource và thử nghiệm
 • Viết code tặng hiện danh sách resource và thử nghiệm
 • Viết code xóa 1 resource và chạy thử
 • Viết code hiện chi tiết 1 resource và test1

Api laravel

5/5 - (1 bình chọn)

Laravel api - Xây dựng Authentication api

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.net)

Có hơn 3 năm thực chiến Drupal 6 năm thực chiến trong quản trị website tư vấn giải pháp Seo top, Kinh doanh online tối ưu nhất cho tập đoàn quốc tế.
Hiện làm quản lý kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post